วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลา
 
ชื่อเรื่อง       :  รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลา  
                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชื่อผู้วิจัย     :  นางสารีย๊ะ  วุฒิรัตนโกวิท
ปีที่วิจัย       :  2552

บทคัดย่อ
                 การรายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีวัตถุประสงค์  เพื่อ 1)  ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 62)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  จำนวน  117  คน  และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน 39  คน  ใช้เครื่องมือการวิจัย  1)  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลา   จำนวน  7  เรื่อง  คือ  การทำขนมฆอเดาะ,  การทำขนมกูแวฮางิ,  การทำขนมยือปุ๊,  การทำขนมลอปะตีแก,  การทำขนมเปียนา,  การทำขนมกอและห์ลือเมาะและการทำขนมนาซิกายอ          2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน  10   ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบ  t - test

ผลการวิจัยพบว่า
                 1.  ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลา  มีค่าเท่ากับ  84.03/83.67  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80                                                  
           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า  t-test  =  30.69
                3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดยะลาอยู่ในระดับมาก